Sunday, May 19, 2013

Tashmë të shash gay-t në Shqipëri rrezikon deri në 2 vite burg

Institucioni i Avokatit të Popullit, në bashkëpunim me 2 organizata LGTB kanë prezantuar ndryshimet e fundit të Kodit Penal dhe aspekte konkrete se si grupe të marxhinalizuara do mund të përfitojnë nga ndryshimet e fundit.

"Ndryshimi i parë i rëndësishëm ka të bëjë me përfshirjen si rrethanë rënduese të një krimi dhe motivim për shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor.

Ky ndryshim ndodhi në nenin 50 të Kodit Penal. Shkronja "j" ndryshohet si më poshtë vijon: Kur vepra është kryer e shtyrë nga motive që kanë të bëjnë me gjininë, racën, ngjyrën, etninë, gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen shëndetësore, predispozicione gjenetike ose aftësinë e kufizuar", - tha zëdhënësja e Avokatit të Popullit. Sipas ndryshimeve të vetë Kodit Penal, kush fyen për shkak të orientimit seksual rrezikon nga gjobë deri në 2 vite burg.

(m.a/Gazeta Shqiptare/BalkanWeb)

No comments: